CIN 112 ทัวร์ขี่ช้าง - ล่องแพ ชมกล้วยไม้-ผีเสื้อ 1 วัน JoinTour เชียงใหม่

เชียงใหม่ 1 DAY TOUR 

CIN 112 ทัวร์ขี่ช้าง - ล่องแพ ชมกล้วยไม้-ผีเสื้อ 1 วัน

(อาหารกลางวัน)

 

 

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

08.00 น. รถรับจากที่พัก เดินทางไปยังปางช้างแม่แตงสัมผัสกับความงดงามของป่าไม้แถบเหนือ หลังจาก

ชมการแสดงของช้างประมาณ 30 นาที เริ่มสนุกสนานกับการ ขี่ช้างชมป่า  เป็น เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเยือนหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ศึกษาวิถีชีวิตของชาวลีซอซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าแห่งขุนเขา จากนั้น นั่งเกวียน  กลับมายังปางช้าง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง

13.00 น. ล่องแพไม้ไผ่  รับอากาศเย็นสบายเหนือลำน้ำแม่แตง เพลิดเพลินใจไปกับธรรมชาติสองข้างทาง

14.30 น. เยือน ฟาร์มกล้วยไม้  ชมความสวยงามของกล้วยไม้และผีเสื้อนานาพรรณ ก่อนเดินทางกลับที่พัก ถึงที่พักประมาณ 16.00 น.

 

ราคาทัวร์ท่านละ     1,000 บาท

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป เป็นทัวร์แบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

ถ้ามีชาวต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ C In Chiangmai Travel

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กลับไปยังด้านบน

 

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา
Visitors: 12,231