CIN 113 ทัวร์เชียงราย 1 วัน JoinTour เชียงใหม่

เชียงใหม่ 1 DAY TOUR

CIN 113 ทัวร์เชียงราย 1 วัน

(อาหารกลางวัน)

  

 

 

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

7.30 น. รถรับจากที่พัก มุ่งหน้าไปยัง จ.เชียงราย เมืองพ่อขุน

9.30 น. แวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ

11.00 น. เดินทางไปนมัสการ วัดร่องขุ่น  ซึ่ง มีลวดลายปูนปั้นปราศจากการแต้มสี ประดับกระจกวิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินเที่ยว แม่สาย  ชายแดนพม่า พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ขนม ของใช้ต่างๆ

14.00 น. เยี่ยมชมดินแดน สามเหลี่ยมทองคำ  จ.เชียงราย ที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น 3 ประเทศ ไทย ลาว พม่า ภายในวันเดียว

15.00 น. นมัสการวัดเจดีย์หลวงที่ อ.เชียงแสน  เป็นวัดโบราณที่มีอายุนับพันปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงแสนมาหลายชั่วอายุคน

16.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ประมาณ 19.00 น.

 

ราคาทัวร์ท่านละ         1,000 บาท

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป เป็นทัวร์แบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

กรณีมีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา
Visitors: 12,231